Kommunen

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om lov

Det kan i mange tilfeller være vanskelig å vite nøyaktig hva du kan oppføre på egen eiendom uten å måtte søke til kommunen. Kan du for eksempel bygge ny garasje eller terrasse uten å måtte søke om tillatelse? Hvis det kreves byggetillatelse fra kommunen, må du fylle ut skjemaer som må sendes inn, du må varsle naboene, og kommunen må gjøre vedtak – alt innenfor bestemte tidsfrister. Heldigvis er det mye du kan bygge uten å måtte gå gjennom denne prosessen. Men husk: Oppføring av bygg på eiendommen din uten tillatelse der dette er påkrevd, kan føre til rettingskrav eller mulkt. I verste fall kan du bli anmeldt. Derfor er det viktig å vite når du må sende søknad til kommunen.

Den 1. juli 2015 ble det innført nye byggeregler i plan- og bygningsloven. Hensikten med de nye reglene var å senke terskelen for at folk kan sette opp mindre bygg på egen eiendom uten å måtte søke om byggetillatelse hos kommunen. Tanken bak lovendringene var at mindre prosjekter som uansett ville blitt godkjent av kommunen, skulle slippe å gå gjennom en omfattende og langvarig søknadsprosess. Endringene i plan- og bygningsloven gjør at du i mange tilfeller slipper å hente inn signaturer fra alle naboene, og du unngår byråkrater som leter med lupe for å finne feil med formalia. På den måten kan kommunen unngå unødvendig saksbehandling, og det blir mye enklere å utnytte din egen eiendom på den måten du ønsker – innenfor visse grenser.

Garasjer og andre frittstående bygg

Bygg som uthus, garasje, lekestue og liknende på inntil 50 kvadratmeter kan etter de nye reglene bygges inntil én meter fra grensen til nabotomten. Bygget kan ha en mønehøyde på maksimalt fire meter og en gesimshøyde på maksimalt tre meter. Enkle garasjer kommer inn under disse reglene. Hvis du vil sette opp en garasje med overbygg, utgjør det vanligvis mer enn fire meter mønehøyde. Da er bygget søknadspliktig. Bygget må oppføres i én etasje. Det kan ikke ha kjeller, og det må stå minst én meter fra andre bygninger på eiendommen. Bygningen kan ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger i jorda. Det kan heller ikke benyttes til beboelse eller overnatting. Kommunale dokumenter kan også sette spesielle begrensninger for hva du kan gjøre på eiendommen din.

Tilbygg på huset

Du kan også oppføre mindre tilbygg på egen eiendom uten at du behøver å søke til kommunen. Dette omfatter bygg som henger fast i boligen din, for eksempel et åpent overbygget inngangsparti, balkong, vedbod, sykkelbod eller bare et nytt rom. Samlet bruksareal eller bebygd areal kan ikke være på mer enn 15 kvadratmeter for å være unntatt søknadsplikt. Et slikt tilbygg må ligge fire meter eller mer fra nabogrensen. Står det nærmere, krever det byggetillatelse. Påbygget kan i likhet med de frittstående byggene nevnt i avsnittet over, heller ikke brukes til beboelse eller overnatting. Det betyr at det ikke kan inneholde kjøkken, stue eller soverom, og du kan heller ikke bruke det som verksted, kontor eller atelier.

Terrasse, levegg eller planering av hagen

Det er også flere andre ting du kan gjøre med eiendommen din uten å måtte søke først. Skal du bygge en terrasse eller platting som er lavere enn en halv meter over bakken, kan du gjøre det uten å søke så lenge det ikke er begrensninger i kommunens planer. Terrassen kan plasseres helt inntil nabogrensa. Hvis du kunne tenke deg en levegg som kan skjerme mot vinden, eller kanskje vil planere hagen, kan du bygge uten å søke så lenge det ikke bryter med kommunens reguleringsplan eller andre regler som gjelder spesifikt for din eiendom. Du må bare passe på at leveggen er under ti meter lang, eller under fem meter hvis den står inntil nabogrensa. Antenner, støttemurer og biloppstillingsplasser er også unntatt søkeplikt.

Informer kommunen

Selv om det er mye du slipper å søke for, er du ansvarlig for at du bygger i samsvar med lovverket og kommunens reguleringsplaner. Er du usikker, kan kommunen hjelpe deg med å finne lokale plankart og bestemmelser. Hvis du vil bygge flere ting samtidig, kan det fort bli så omfattende at du likevel er nødt til å søke. Og selv om du bygger uten å søke, er det nødvendig å gi kommunen beskjed om at bygget er ferdig. Kommunen trenger disse opplysningene for å oppdatere sine digitale kart. Er du usikker på om et tiltak eller oppføring av nytt bygg er søknadspliktig eller ikke, bør du avklare dette med kommunen før du setter i gang arbeidet.

 

 

Leave a Reply